Politik

Visste du?

SKANOL dagligen kör upp mot 4500 mil på vägarna i Danmark, Norge och Sverige?

KVALITETSPOLITIK

SKANOL vill:

 • Sätta mål och mäta kvaliteten samt utvärdera alla relevanta områden.
 • Arbeta aktivt med löpande förbättringar av kvaliteten.
 • Upprätthålla en öppen dialog med intressanter kring kvalitetsvillkor.
 • Som minimum hålla myndighetskrav och -bestämmelser.
 • Värdera alla väsentliga leverantörer.
 • Genom att använda KPI se till att de interna kvalitetsmålen uppnås.
 • Genom att använda KPI övervaka utvalda, kundrelaterade kvalitetsmål.

MILJÖPOLITIK

SKANOL vill:

 • Skydda den omgivande miljön mot skadliga påverkningar från våra aktiviteter.
 • Förplikta oss till löpande miljöförbättringar.
 • Fokusera på konsumtion av råvaror (diesel, el, vatten, värme etc.) samt mängden av avfall, för att till envishet minimera dessa.
 • Löpande följa energiförbruk och sätta igång relevanta förbättringstilltag.
 • Visa på vilja till information, öppenhet och samarbete vid alla förfrågningar om våra miljötilltag i förbindelse med våra aktiviteter.
 • Göra en miljövärdering, där det är möjligt och relevant, i linje med andra överväganden i grunden för alla beslut på alla nivåer.
 • Involvera alla medarbetare i miljöarbetet där det är relevant.
 • Hålla miljölagstiftningen och de gällande myndighetskraven – särskilt i förbindelse med transport av farligt gods omfattat av ADR-konventionen.

ARBETSMILJÖPOLITIK

SKANOL vill:

 • Löpande förbättra arbetssäkerheten, förebygga personskador och skydda medarbetarnas hälsa i förbindelse med arbetet.
 • Betrakta en god arbetsmiljö som en viktig förutsättning för att kunna skapa ett bra resultat för vårt företag och våra medarbetare. Därför är SKANOL AB arbetsmiljöcertifierat.
 • Vi vill bibehålla en säker och sund arbetsmiljö för alla anställda och därmed se till att vi är en attraktiv och säker arbetsplats där medarbetarna trivs och utvecklas.
 • Göra en miljöutvärdering där det är möjligt och relevant, på linje med andra överväganden i grundvalet för alla beslut på alla nivåer.
 • Som minimum hålla arbetsmiljölagstiftningen och de aktuella myndighetskraven – särskilt i förbindelse med transport av farligt gods omfattat av ADR-konventionen.
 • Involvera alla medarbetare i säkerhets- och hälsoarbetet där det är relevant.
 • Fasthålla förståelsen för betydelsen av HSSE-tilltagen.
 • Involvera arbetsmiljöaspekter i beslut om större investeringar och expansioner.

TRAFIKPOLITIK

SKANOL vill:

 • Ovillkorligt hålla sig till vägtrafikförordningen och specifika regler som till exempel kör- och vilotidsregler.
 • Hantera oförutsedda situationer således att det aldrig får konsekvenser för säkerheten.
 • I erkännade av att fel kan uppstå utföra vårt arbete således att överträdande av lagar och regler till följd av mänskliga eller materiella fel elimineras, så vitt det är möjligt.
 • Se till att medarbetarna alltid har den nödvändiga utbildningen och kunskapen som krävs för att kunna utföra jobbet på ett säkert sätt och i överensstämmelse med gällande lagar och regler.
 • Genom utbildning, träning och upplysning se till att våra medarbetare visar ett hänsynsfullt beteende i trafiken.
 • Alltid se till att material och utrustning som minimum lever upp till gällande lagar och regler samt är av hög standard.
 • Erkänna att vi som professionella trafikanter och transportörer av farligt gods har ett särskilt ansvar i trafiken.

UTBILDNINGSPOLICY

SKANOL vill:

 • Säkra att utbildningsnivån stödjer mission, vision, värderingar samt de övriga policy-områdena
 • Se till att samtliga medarbetare som minimum följer lagstiftningskrav vad gäller kurser och utbildning, härunder ADR och EU-kvalifikation
 • Upprätthålla särskild utbildning av chaufförer, således att samtliga chaufförer minst vart tredje år genomför en särskild tre-dagars-kurs, som bland annat innehåller riskvärdering (trafikljuset), miljöriktig körning, defensivt körsätt, ergonomi, brand, räddning och så vidare
 • Erbjuda att samtliga chaufförer kan ansöka om relevanta kurser inom kompetensfondens ramar
 • Se till att samtliga tjänstemän löpande utbildas och uppdateras via relevanta ATL-kurser
 • Uppmana till och stötta tjänstemännen i relevant, självvald fortbildning

POLICY FÖR HMS OCH AVVIKELSER

SKANOL vill:

 • Se till att företagets fokus på förebyggande säkerhet avspeglas i den dagliga driften
 • Se till att avvikelser registreras och utvärderas individuellt med hänsyn till genomförandet av förebyggande/korrigerande handlingar
 • Förmedla kunskap om skadeorsaker och förebyggande/korrigerande handlingar till relevanta medarbetare genom arbetsmiljöutskott, anslagstavlor, nyhetsbrev, Säkerhetsnytt och personaltidningen

SÄKERHETSPOLICY

Skanol vill:

 • Minimera risken för att material, last och kunskap medvetet används till skada för personer, miljö eller saker
 • Upprätthålla och använda en säkerhetsplan som stöder detta