Policyer

Visste du?

SKANOL daglig kjører opptil 45 000 km på veiene i Danmark, Norge og Sverige?

KVALITETSPOLICY

SKANOL vil:

 • Sette mål og måle kvaliteten samt evaluere på alle relevante områder.
 • Arbeide aktivt med løpende forbedringer av kvaliteten.
 • Opprettholde en åpen dialog med interessenter rundt kvalitetsforhold.
 • Minst overholde myndighetskrav og -bestemmelser.
 • Vurdere alle vesentlige leverandører.
 • Ved bruk av KPI, sikre at de interne kvalitetsmålene oppnås.
 • Ved bruk av KPI, overvåke utvalgte, kunderelaterte kvalitetsmål.

MILJØPOLICY

SKANOL vil:

 • Beskytte miljøet rundt mot skadelige virkninger fra aktivitetene våre
 • Forplikte oss til løpende miljøforbedringer.
 • Fokusere på forbruket av råvarer (diesel, strøm, vann, varme osv.) samt mengden avfall for å kontinuerlig minimere disse.
 • Løpende følge forbruket av energi og iverksette relevante forbedringstiltak.
 • Utvise vilje til informasjon, åpenhet og samarbeid ved alle henvendelser om miljøforhold i forbindelse med aktivitetene våre.
 • Lage en miljøvurdering der det er mulig og relevant, på linje med andre hensyn i grunnlaget for alle beslutninger på alle nivåer.
 • Inkludere alle medarbeidere i miljøarbeidet der det er relevant.
 • Overholde miljølovgivningen og de til enhver tid gjeldende myndighetskrav, spesielt i forbindelse med transport av farlig gods omfattet av ADR-konvensjonen.

ARBEIDSMILJØPOLICY

SKANOL vil:

 • Løpende forbedre arbeidssikkerheten, forebygge personskader og beskytte medarbeidernes helbred i forbindelse med arbeidet.
 • Skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte og dermed sikre at vi er en attraktiv og sikker arbeidsplass der medarbeiderne trives og utvikles.
 • Dokumentere, implementere og vedlikeholde et kvalitetsstyringssystem.
 • Lage en arbeidsmiljøvurdering der det er mulig og relevant, på linje med andre hensyn i grunnlaget for alle beslutninger på alle nivåer.
 • Minst overholde arbeidsmiljølovgivningen og de til enhver tid gjeldende myndighetskrav, spesielt i forbindelse med transport av farlig gods omfattet av ADR-konvensjonen.
 • Inkludere alle medarbeidere i sikkerhets- og helsearbeidet der det er relevant.
 • Opprettholde forståelsen for betydningen av HMS-tiltakene
 • Inkludere arbeidsmiljøaspekter i beslutninger om større investeringer og utvidelser.

TRAFIKKPOLICY

SKANOL vil:

 • Overholde veitrafikkloven og spesifikke regler som kjøre- og hviletidsbestemmelsene ubetinget.
 • Håndtere uforutsette situasjoner slik at det aldri får konsekvenser for sikkerheten.
 • I erkjennelse av at feil kan skje, utføre arbeidet slik at overtredelse av lover og regler som følge av menneskelige eller materielle feil, elimineres, så langt det overhodet er mulig.
 • Sikre at medarbeiderne alltid har den nødvendige utdannelsen og kunnskapene som er nødvendig for å utføre arbeidet på en forsvarlig måte og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler.
 • Gjennom utdanning, opplæring og opplysning sikre at medarbeiderne utviser hensynsfull atferd i trafikken.
 • Til enhver tid sikre at materiell og utstyr minst lever opp til gjeldende lover og regler og er av høy standard.
 • Erkjenne at vi som profesjonelle trafikanter og transportører av farlig gods har et særlig ansvar i trafikken.

UTDANNELSESPOLICY

SKANOL vil:

 • Sikre at utdannelsesnivået understøtter misjon, visjon og verdier samt øvrige policyer
 • Sikre at samtlige medarbeidere minst overholder lovmessige krav til kurs og utdannelse, herunder ADR og EU-kvalifikasjon
 • Opprettholde spesialutdannelse av sjåfører slik at samtlige sjåfører minst hvert 3. år gjennomfører 3-dagers spesialkurs som bl.a. inneholder risikovurdering (trafikklyset), energiriktig kjøring, defensiv kjøreteknikk, ergonomi, brann, redning osv.
 • Tilby at samtlige sjåfører kan søke om relevante kurs innenfor kompetansefondets rammer
 • Sikre at samtlige funksjonærer løpende utdannes og oppdateres via relevante ATL-kurs
 • Oppfordre til og støtte funksjonærer i relevant, selvvalgt videreutdannelse

HMS- OG AVVIKSPOLICY

SKANOL vil:

 • Sikre at virksomhetens fokus på forebyggende sikkerhet gjenspeiles i den daglige ledelsen
 • Sikre at avvik registreres og vurderes individuelt med henblikk på gjennomføring av forebyggende/korrigerende handlinger
 • Formidle kunnskaper om skadeårsaker og forebyggende/korrigerende handlinger til relevante medarbeidere gjennom arbeidsmiljøutvalg, oppslag, nyhetsbrev, sikkerhetsnytt og personalblader

SIKKERHETSPOLICY

SKANOL vil:

 • Minimere risikoen for at materiell, last og kunnskaper om dette bevisst kan brukes til skade for personer, miljø eller eiendeler
 • Vedlikeholde og bruke en sikringsplan som understøtter dette