Åpenhetsloven

Organisering av Skanol

Skanol er et konsern hjemmehørende i Danmark med to heleide datterselskap i Norge, Skanol Norge AS og Skanol Kraby AS. Skanol har virksomhet i Norge, Sverige og Latvia i tillegg til Danmark, og har totalt ca 450 ansatte. Skanol i Norge har til sammen ca 200 ansatte.

Produkter, tjenester og markeder

Skanol driver med transport, og har spesialisert seg innen farlig gods, særlig innen drivstoff og oljer, gass, bitumen og kjemikalier.

SKANOL er en av Nordens ledende leverandører av komplette logistikkløsninger innen distribusjon av farlig gods i tankbil.

Vi har fokus på hele verdikjeden. Med utgangspunkt i kundenes behov utvikler vi know-how, prosesser, informasjonsteknologi og medarbeidere som bidrar til optimal styring av forsyningskjeden i spesielle kundetilpassede løsninger.

Rutiner og interne retningslinjer

Skanol er sertifisert ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Rutiner og interne retningslinjer er bygd opp i våre ledelsessystemer, og ansvarligheten er forankret i disse systemene.

Vi har utarbeidet flere retningslinjer for å overvåke og begrense negative påvirkninger/skader, og ha menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i fokus, slik at vi kan bidra i henhold til OECDs retningslinjer.

Et eksempel på dette er Skanols Code of Conduct, som er utarbeidet med henblikk på å opprettholde de etiske retningslinjer, i forholdet til ansatte, underleverandører, kunder og miljø.

Alle som arbeider under Skanols navn er kjent med denne Code of Conduct, og den er samtidig innarbeidet i Skanols kvalitetsstyringssystem.

Skanols Code of Conduct er i overensstemmelse med UN SUPPLIER CODE OF CONDUCT Rev. 05. Dette omhandler Skanols holdning til sosiale, menneskelige, miljømessige og forretningsmessige aspekter. I tillegg omhandler den om Skanols holdning til korrupsjon.

Aktsomhetsvurdering

Skanol har gjennom sin kartlegging ikke avdekket noen negative konsekvenser for de grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold som følge av vårt arbeid.

Potensielle negative konsekvenser vil først og fremst være knyttet til selskapets HR- og innkjøpsfunksjon, samt tjenester / systemer / produkter som leveres av leverandørene vi har inngått avtale med.

Gjennom vår ISO 9001:2015-sertifisering har vi etablert retningslinjer og rutiner på selskapets mest kritiske prosesser, samt planmessig oppfølging og evaluering av disse.

Nedenfor følger en oversikt over de tiltak som er etablert/etableres for å begrense / forhindre negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter bokstav b.

  • Årlig risikovurdering som rapporteres til selskapets styre
  • Årlig leverandørevaluering av relevante leverandører
  • Følger Skanol Code of Conduct
  • Avviksystem med påfølgende hendelseshåndtering
  • Beredskapsplan

I tillegg til ovennevnte vil selskapet i løpet av 2023 innhente oppdaterte spørreskjema fra de leverandører vi har avtale med. Ved avtaleinngåelse med nye leverandører vil det settes krav til at leverandør kan fremlegge aktsomhetsvurdering for de som har selvstendig krav til dette.

Vi har i Aktsomhetsvurderingene gjort en risikovurdering og prioritert følgende:

  • Vurdering av vårt eget ledelses- og kvalitetssystem, for å avdekke brist i retningslinjene
  • Prioritert våre største leverandører, for å avdekke alvorlighetsgrad og omfang
  • Prioritert våre største undertransportører, for å avdekke alvorlighetsgrad og omfang der vi enklest kan rette opp eventuelle avvik.

På bakgrunn av arbeidet som er gjort så langt, har vi ikke avdekket forhold hverken i egen virksomhet eller hos leverandører som krever umiddelbare tiltak.

Vi jobber imidlertid med kontinuerlige forbedringer, og varsel om brudd eller avvik imøteses gjerne til info@skanol.com.