Politikker

Vidste du?

SKANOL dagligt kører op mod 45.000 km på vejene i Danmark, Norge og Sverige?

KVALITETSPOLITIK

SKANOL vil:

 • Sætte mål og måle kvaliteten samt evaluere på alle relevante områder.
 • Arbejde aktivt med løbende forbedringer af kvaliteten.
 • Opretholde en åben dialog med interessenter omkring kvalitetsforhold.
 • Som minimum overholde myndighedskrav og -bestemmelser.
 • Vurdere alle væsentlige leverandører.
 • Ved brug af KPI sikre, at de interne kvalitetsmål opnås.
 • Ved brug af KPI overvåge udvalgte, kunderelaterede kvalitetsmål.

 

MILJØPOLITIK

SKANOL vil:

 • Beskytte det omgivende miljø mod skadelige virkninger fra vore aktiviteter
 • Forpligte os til løbende miljøforbedringer.
 • Fokusere på forbruget af råvarer (diesel, el, vand, varme etc.) samt mængden af affald, for til stadighed at minimere disse.
 • Løbende følge forbruget af energi og igangsætte relevante forbedringstiltag.
 • Udvise vilje til information, åbenhed og samarbejde ved alle henvendelser om vore miljøforhold i forbindelse med vore aktiviteter.
 • Lave en miljøvurdering, hvor det er muligt og relevant, på linie med andre overvejelser i grundlaget for alle beslutninger på alle niveauer.
 • Inddrage alle medarbejdere i miljøarbejdet, hvor det er relevant.
 • Overholde miljølovgivningen og de til enhver tid gældende myndighedskrav – i særdeleshed i forbindelse med transport af farligt gods omfattet af ADR-konventionen.

 

ARBEJDSMILJØPOLITIK

SKANOL vil:

 • Løbende forbedre arbejdssikkerheden, forebygge personskader og beskytte medarbejdernes helbred i forbindelse med arbejdet.
 • Skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle ansatte og dermed sikre, at vi er en attraktiv og sikker arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og udvikles.
 • Dokumentere, implementere og vedligeholde et kvalitetsstyringssystem.
 • Lave en arbejdsmiljøvurdering, hvor det er muligt og relevant, på linie med andre overvejelser i grundlaget for alle beslutninger på alle niveauer.
 • Som minimum overholde arbejdsmiljøovgivningen og de til enhver tid gældende myndighedskrav – i særdeleshed i forbindelse med transport af farligt gods omfattet af ADR-konventionen.
 • Inddrage alle medarbejdere i sikkerheds- og sundhedsarbejdet, hvor det er relevant.
 • Fastholde forståelsen for betydningen af HSSE-tiltagene
 • Inddrage arbejdsmiljøaspekter i beslutninger om større investeringer og udvidelser.

 

TRAFIKPOLITIK

SKANOL vil:

 • Overholde færdselsloven og specifikke regler som eksempelvis køre- og hviletidsbestemmelserne ubetinget.
 • Håndtere uforudsete situationer således at det aldrig får konsekvenser for sikkerheden.
 • I erkendelse af at fejl kan ske udføre vort arbejde således at overtrædelse af love og regler som følge af menneskelige eller materielle fejl elimineres, så vidt det overhovedet er muligt.
 • Sikre at medarbejderne altid har den nødvendige uddannelse og viden der er påkrævet for at kunne udføre arbejdet forsvarligt og i overensstemmelse med gældende love og regler.
 • Gennem uddannelse, træning og oplysning sikre, at vore medarbejdere udviser hensynsfuld adfærd i trafikken.
 • Til enhver tid sikre at materiel og udstyr som minimum lever op til gældende love og regler og er af høj standard.
 • Erkende, at vi som professionelle trafikanter og transportører af farligt gods har et særligt ansvar i trafikken.

 

UDANNELSESPOLITIK

SKANOL vil:

 • Sikre at uddannelsesniveauet understøtter mission, vision, værdier samt de øvrige politikker
 • Sikre at samtlige medarbejdere som minimum overholder lovmæssige krav til kurser og uddannelse, herunder ADR og EU-kvalifikation
 • Operetholde særlig uddannelse af chauffører, således at samtlige chauffører mindst hvert 3. år gennemfører særligt 3-dages kursus, indeholdende bl.a. risikovurdering (trafiklyset), energirigtig kørsel, defensiv køreteknik,ergonomi, brand, redning osv.
 • Tilbyde at samtlige chauffører kan ansøge om relevante kurser indenfor kompetencefondens rammer
 • Sikre af samtlige funktionærer løbende uddannes og opdateres via relevante ATL-kurser
 • Opfordre til og støtte funktionærer i relevant, selvvalgt videreuddannelse

 

HMS- OG AFVIGELSESPOLITIK

SKANOL vil:

 • Sikre at virksomhedens fokus på forebyggende sikkerhed afspejles i den daglige ledelse
 • Sikre at afvigelser registreres og vurderes individuelt med henblik på gennemførelse af forebyggende/korrigerende handlinger
 • Formidle viden om skadesårsager og forebyggende/korrigerende handlinger til relevante medarbejdere gennem arbejdsmiljøudvalg, opslag, nyhedsbreve, sikkerhedsnyt og personaleblade

 

SIKKERHEDSPOLITIK

SKANOL vil:

 • Minimere risikoen for at materiel, last og viden herom bevidst kan anvendes til skade for personer, miljø eller ting
 • Vedligeholde og anvende en sikringsplan som understøtter dette